vlwc 2022 châu âu Jerrance Howard r?i kh?i nhan vi??n hu?n luy?n Texas

#26 ???? ????
Khi n??o ?i?u n??y tr? th??nh ch? ?? Houston Astros?
T?p 2 Ph?n ?ng GIF theo lu?t & tr?t t?
??
#27 ???? ????
Howard r?t t?t cho ch??ng tr??nh c?a ch??ng t?i n?m cu?i c?p. T?i ngh? r?ng anh ?y l?? c?ng c? ?? khi?n ng??i ch?i mua trong khi ?i b?.

Tuy nhi??n, v?i t? c??ch l?? tr? ly ? ?ay t? quan ?i?m c?a t?i, anh ?y kh?ng ph?? h?p v?? l?? m?t ph?n c?a v?n ?? d??i Weber

N?? s? r?t th?? v? t?i sao anh ?y r?i ?i
??
#28 ???? ????
Howard r?t t?t cho ch??ng tr??nh c?a ch??ng t?i n?m cu?i c?p. T?i ngh? r?ng anh ?y l?? c?ng c? ?? khi?n ng??i ch?i mua trong khi ?i b?.

Tuy nhi??n, v?i t? c??ch l?? tr? ly ? ?ay t? quan ?i?m c?a t?i, anh ?y kh?ng ph?? h?p v?? l?? m?t ph?n c?a v?n ?? d??i Weber

N?? s? r?t th?? v? t?i sao anh ?y r?i ?i
T?i kh?ng bao gi? nh? ?? ?n nh? l?? m?t ng??i ?i b?. T?i ngh? anh ?y lu?n l?? m?t ng??i ch?i h?c b?ng.
??
#29 ???? ????
T?i kh?ng bao gi? nh? ?? ?n nh? l?? m?t ng??i ?i b?. T?i ngh? anh ?y lu?n l?? m?t ng??i ch?i h?c b?ng.
?ng l?? m?t tuy?n d?ng h?c b?ng c?a Lon Kruger. Redshirted khi c??n l?? sinh vi??n n?m nh?t? M?t s? lo?i v?n ?? y t?? T?i ngh? r?ng b?n than kh?ng c?? k? ho?ch ??a anh ta tr? l?i?
??
sk fifa
#30 ???? ????
Xin l?i n?u t?i c?? t??nh tr?ng h?c b?ng ?i b? vs c?a anh ?y. Anh ?y ?? c?? m?t vai tr?? ch?i sk fifa r?t h?n ch? ? ?ay nh?ng ???c ??i b??ng t?n tr?ng trong nh?ng ng??y h?c ??i h?c c?a anh ?y
??
#31 ???? ????
sk fifa
M?t s? y ki?n ??tr??n kh?ng ???c g?i l??. Howard l?? m?t nh?? tuy?n d?ng h??ng ??u ?? ???c ch?ng minh, ng??i ?? c?? m?t tay trong vi?c ??a nhi?u MCD AAS ??n KU v?? UT. Th??m v??o ???, anh ?y l?? m?t ph??n v?? m?t c?u AC ?? l??m t?t c?ng vi?c ? ?ay.
Ch? c?? m?t s? ng??i ham m? Illini ngh? r?ng Howard l?? m?t "nh?? tuy?n d?ng h??ng ??u ?? ???c ch?ng minh". Townsend l?? hu?n luy?n vi??n mang ??n t??i n?ng h??ng ??u t?i KU. N?u b?n ngh? Howard ?? l??m t?t c?ng vi?c t?i Illinois, b?n kh?ng bi?t nhi?u v? anh ch??ng. H??nh vi c?a sk fifa anh ?y v?i t? c??ch l?? m?t tr? ly hu?n luy?n vi??n n??n ?? khi?n anh ?y b? sa th?i.
??
#34 ???? ????
B?n c?? th? c?? 3 th??ng r??c l??m tr? ly t?i KU v?? Bill v?n s? mang theo MCDS AAS. Ngo??i ra Wayne ?? l??m ph?n l?n c?ng vi?c chan ? ?ay v?i c??c tan binh
T?i ph??ng t?p th? d?c t?i t?p th? d?c, h? ??t ??t nh?t ba th??ng r??c v??o t??a ??n BB v?? cho b?n tr? r?? b??ng xung quanh ch??ng trong c??c cu?c t?p tr?n nhanh nh?n, v?? v?y t?i s? chuy?n ph?n b? sung c?a b?n cho ch??ng. C??I
??
#36 ???? ????

Orange100

?? ??n l??c nh?y l??n v?
?? ?n nh? ?? c?ng c? (nh?ng n? l?c tuy?n d?ng c?a Weber n?ng n??) Weber trong m?t th?i gian ? ?ay. Ch??ng t?i ?? s?n s??ng ?? l??m cho anh ?y HCIW v??o th?i ?i?m ???. B?n c?? nh? b?c ?nh Lowrider m??u cam l?u h??nh ? ?ay kh?ng? T?i kh?ng th??ch n??i ch?ng l?i nhan v?t c?a m?t c?u nhan vi??n ?? l?i ?i?u kho?n t?t.
??
#37 ???? ????
?? ?n nh? ?? c?ng c? (nh?ng n? l?c tuy?n d?ng c?a Weber n?ng n??) Weber trong m?t th?i gian ? ?ay. Ch??ng t?i ?? s?n s??ng ?? l??m cho anh ?y HCIW v??o th?i ?i?m ???. B?n c?? nh? b?c ?nh Lowrider m??u cam l?u h??nh ? ?ay kh?ng? T?i kh?ng th??ch n??i ch?ng l?i nhan v?t c?a m?t c?u nhan vi??n ?? l?i ?i?u kho?n t?t.
T?i ngh? r?ng d??ng th??c 24 gi? c?a BP, JB v?? DJ ?? ??n ngay sau khi Jerrance ???c thu?? v?? ???c ghi nh?n m?t ph?n.
??
#39 ???? ????
Jay Price kh?ng bao gi? nh?n ???c t??n d?ng m?? anh ?y x?ng ???ng l?? m?t nh?? tuy?n d?ng. Ng??i ham m? ngh? r?ng Howard l?? nh?? tuy?n d?ng b?n n??ng, nh?ng Wayne v?? Jay ?? l??m r?t nhi?u c?ng vi?c.
Nghi??m t??c? Kh?ng ai trong s? nh?ng ng??i n??y t?t ??n th? v?? t?t c? h? ??u ph?i ch?u ??ng t??nh c??ch c?a Weber trong khu v?c ???ng c?a.

Gi?? c? ?? l??m nh? th? n??o t?i ?i?m d?ng ti?p theo c?a anh ?y?
??
#41 ???? ????
Nghi??m t??c? Kh?ng ai trong s? nh?ng ng??i n??y t?t ??n th? v?? t?t c? h? ??u ph?i ch?u ??ng t??nh c??ch c?a Weber trong khu v?c ???ng c?a.

Gi?? c? ?? l??m nh? th? n??o t?i ?i?m d?ng ti?p theo c?a anh ?y?
T?i kh?ng th? t??m th?y b?t c? ?i?u g?? tr??n Jay sau Uofi, b??ng r? hay n??i c??ch kh??c. ?n t??ng.
[Ho?c t?i ?ang c?? m?t ng??y Google t?i t?.]
??
#43 ???? ????

Texillwek

?? ? ? ? ??
Texas
T?i kh?ng th? t??m th?y b?t c? ?i?u g?? tr??n Jay sau Uofi, b??ng r? hay n??i c??ch kh??c. ?n t??ng.
[Ho?c t?i ?ang c?? m?t ng??y Google t?i t?.]
Anh ?y l?? hu?n luy?n vi??n b??ng r? n? t?i St. Thomas More b?t ??u v??o n?m 2014 Li??n k?t
?? l?i c?ng vi?c ??? v??o n?m 2016 Li??n k?t
Jay hi?n ?ang s?ng cu?c s?ng Michael Scott t?t nh?t c?a m??nh v?i t? c??ch l?? Gi??m ??c b??n h??ng khu v?c t?i Scotwood Industries trong khu v?c KC. Li??n k?t

Ch??c m?ng v?n ph??ng GIF
??
#44 ???? ????
Nghi??m t??c? Kh?ng ai trong s? nh?ng ng??i n??y t?t ??n th? v?? t?t c? h? ??u ph?i ch?u ??ng t??nh c??ch c?a Weber trong khu v?c ???ng c?a.

Gi?? c? ?? l??m nh? th? n??o t?i ?i?m d?ng ti?p theo c?a anh ?y?
Kh?ng ch?c ch?n khi anh ?y ng?ng hu?n luy?n ??i h?c, nh?ng anh ?y l?? ng??i Mitre d t?i Houlihans m?t th?i gian. T?i b??c v??o v?? l??m tr?? chuy?n nh??n r?i tr?? chuy?n v?i anh ta, v?? sau ??? anh ta l??ng t??ng ch? cho ch??ng t?i ??n b??n c?a ch??ng t?i. T?i cho r?ng anh ta ?ang ch? ??i m?t ng??i quan tr?ng, nh?ng h??a ra anh ta ?? l??m vi?c ? ???. Anh ?y v?n ?ang hu?n luy?n ??i n? t?i St. Thomas More?
??
#47 ???? ????
Nghi??m t??c? Kh?ng ai trong s? nh?ng ng??i n??y t?t ??n th? v?? t?t c? h? ??u ph?i ch?u ??ng t??nh c??ch c?a Weber trong khu v?c ???ng c?a.

Gi?? c? ?? l??m nh? th? n??o t?i ?i?m d?ng ti?p theo c?a anh ?y?
T?i ch?a bao gi? n??i h? l?? nh?ng nh?? tuy?n d?ng tuy?t v?i, nh?ng Jay Price l?? m?t hu?n luy?n vi??n gi?i h?n anh ?y ???c cho l?? t??n d?ng. Jay ?? ??a ra m?t quy?t ??nh li??n quan ??n s? nghi?p c?a m??nh. ??i khi m?t tr?i nghi?m t?i t? l??m cho m?t ng??i ???nh gi?? nh?ng g?? h? mu?n l??m trong cu?c s?ng.
??
#49 ???? ????
Nghi??m t??c? Kh?ng ai trong s? nh?ng ng??i n??y t?t ??n th? v?? t?t c? h? ??u ph?i ch?u ??ng t??nh c??ch c?a Weber trong khu v?c ???ng c?a.

Gi?? c? ?? l??m nh? th? n??o t?i ?i?m d?ng ti?p theo c?a anh ?y?
T?i ???nh m?t ? ??a ngay tr??n ??u c?a Jay tr? l?i trong ng??y trong m?t cu?c tranh gi??nh rebound c?a Illini. Anh ?y th?c s? t?t v? ?i?u ??? khi t?i xin l?i. T?i th??ch anh ch??ng ??? sau khi ngh? r?ng t?i g?n nh? b? th??ng anh ta.
??