việt nam sẽ gặp đội nào tiếp theo B??ng r? Illini 2022-2023

Tr?ng th??i
Kh?ng m? tr? l?i sau n??y.
#1 ???? ????

Dan

Qu?n tr? vi??n
Ch??o m?ng b?n ??n v?i ??i b??ng r? & b??ng r? c?a tr??ng ??i h?c Illini 2022-2023 Ch? ?? : Illinois:

??i h??nh | L?ch tr??nh | V??

Ng??yPh?n ??iTh?i gian/TV
Th? S??u, ng??y 28 th??ng 10Quincy
.Tr?? ch?i tri?n l?m)
Th? Hai, ng??y 7 th??ng 11??ng Illinois
Th? S??u, ng??y 11 th??ng 11Th??nh ph? Kansas
Th? Hai, ng??y 14 th??ng 11Monmouth
Th? S??u, ng??y 18 th??ng 11Ucla
.Las Vegas)
8:30 t?i ESPNU
M?t tr?i, ng??y 20 th??ng 11Baylor/Virginia
.Las Vegas)
2:00 PM/4:30pm ESPN
Th? S??u, ng??y 25 th??ng 11Lindenwood
Tue, ng??y 29 th??ng 11Syracuse
Tue, ng??y 6 th??ng 12Texas
.Th??nh ph? New York)
Th? b?y, ng??y 17 th??ng 12Alabama A & M
Thu, ng??y 22 th??ng 12Missouri
.St. Louis)
Thu, ng??y 29 th??ng 12Bethune-Cookman

T?t c? th?i gian CT. L?ch tr??nh c??n l?i s? ???c ??ng khi ???c c?ng b?.

Xoay L?ch tr??nh L?ch tr??nh Big Ten 20 tr?? ch?i c?a Illinois
Home & Away ?? Indiana, Minnesota, Nebraska, Tay B?c, bang Ohio, bang Pennsylvan
Nh?? ch? ?? Michigan, bang Michigan, Rutgers
Ch? ?i ?? Iowa, Maryland, Purdue
??
#5 ???? ????

Skyidub

Chi?n binh c?? c??nh
T?i mu?n l?ch s? ph?c t??ng gi?i ??u r?ng t?i kh?ng th? ??i ??n th??ng 11 v?? mu?n m??a gi?i b?t ??u v??o th??ng 8 c??ng l??c v?i b??ng ???.
Giphy.gif
??
#7 ???? ????
7 patsies tr?n l?n v?i 4 tr?? ch?i kh?? kh?n c?a T??a ??n trung l?p UCLA, Ng??i chi?n th?ng Baylor/Virgina, Texas, Missouri v?? One Home Game Game kh??

H? s? c?? th? x?y ra

JMO 9-2 tham gia bu?i ch?i h?i ngh? (kh?ng bao g?m Tri?n l?m vs Quincy).
??

???nh k??m

  • B10 Trophy.jpg
    B10 Trophy.jpg
    273,3 kb ?? L??t xem: 24
#9 ???? ????
JMO 9-2 tham gia ch?i h?i ngh?

Kh?ng ph?i ?ay l?? ch??nh x??c, nh?ng c??c d? ??n BartTorvik (7) UCLA, (2) Baylor v?? (10) Texas ?? x?p h?ng tr??c ch??ng t?i v?? (16) Virginia ngay sau ch??ng t?i.

9-2 s? kh?? t?t t? quan ?i?m ???. M?c d?? ??? l?? m?t b?a ti?c ho?c n?n ???i v?? h?u h?t nh?ng ng??i kh??c ??u r?t th?p trong b?ng x?p h?ng. Nh?ng ng??i kh??c ???ng ch?? y (48) Misery (84) Syracuse.
??
#16 ???? ????
idk, .... t?t c? s? c??ng ?i?u v?? h??ng t?n ti?m n?ng. ?? ??t c??c th?m ch?? $$ - T?i ph?i ?i v?i 3 B10 Top 3 v?? 6 h?t gi?ng ho?c t?t h?n ngay bay gi?.
??
#24 ???? ????

T??u h?p d?n

lich thi dau vck world cup 2022 T??u h?p d?n
Austin - V?nh Sturgeon
Ti??m ?i?u n??y tr?c ti?p v??o ??ng m?ch c?nh c?a t?i ....Vui m?ng-Ready.gif

?? mua v?? cho c??c tr?? ch?i ? Vegas ng??y h?m qua tr??c khi ?i?u n??y ???c ??ng ? ? c?? th? ch? ??i ?? xem nh?ng tr?? ch?i ??? !! Tr??c khi t?i ??t m?t kh??ch s?n, c?? ai bi?t ??i s? ? ?au kh?ng?
??
lich thi dau vck world cup 2022
#25 ???? ????
T?i ?o??n v? t? l? ho??n thi?n c?a Big Ten e cho Illinois v??o n?m t?i, m?t c??i g?? ??? nh? th? n??y ?? ho??n th??nh.

D??i 4,5 c?? th? l?? -155
D??i 3,5 c?? l? l?? +100
D??i 2,5 c?? l? l?? +150
D??i 1,5 c?? l? l?? +200

Top 3 c?? v? h?p ly ... c?? l? t?i thi??n v? v?? l?c quan.
??
Tr?ng th??i
Kh?ng m? tr? l?i sau n??y.