ty le bd ngay mai Illinois hoops ch? ??

ket qua bd
Tr?ng th??i
Kh?ng m? tr? l?i sau n??y.
ket qua bd
#201 ???? ????
Y t?i l?? n?u b?n ?ang ? trong th? tr??ng cho b?t k? chi?c gi??y Nike n??o ngay t? ??u. T?t c? ??u l?? t??ng ??i.Xem t?p ???nh k??m 18873
T?i nghe phi??n b?n Miz Noz ?ang b??n h?t nhanh ch??ng.

1658032070253.jpeg
??
Ch?nh s?a l?n cu?i:
#204 ???? ????
Y t?i l?? n?u b?n ?ang ? trong th? tr??ng cho b?t k? chi?c gi??y Nike n??o ngay t? ??u. T?t c? ??u l?? t??ng ??i.Xem t?p ???nh k??m 18873
Th?c s? th??ch nh? th? n??y nh?ng t?i kh?ng th? ??ng Nike. T?i s? ph?i t??m m?t th??ng hi?u kh??c m??u cam v?? xanh.

Tr??n l?u y ???, t?i t? h?i Phil Knight th??ch t?t c? c??c qu?ng c??o ASICS t?i Gi?i v? ??ch ?i?n kinh & ?i?n kinh th? gi?i nh? th? n??o.
??
#216 ???? ????
M?i l?n t?i xem Hansberry, anh ?y cho t?i th?y ?i?u g?? ??? m?i trong tr?? ch?i c?a anh ?y ?? T?i kh?ng quan tam ??n b?ng x?p h?ng, t?i ?? th?y t?t c? nh?ng ??a tr? n??y nhi?u l?n ?? Hansberry l?? m?t ch??ng trai top 50

??ng lo l?ng, m?c d?? Chester v?? Brad c?? th? ? ?ay cho ??n th? T?. T?i ch?c ch?n r?ng Hansberry ?? nh??n th?y Illinois tr??n kh??n ???i ??:c??i khi??n:
??
Tr?ng th??i
Kh?ng m? tr? l?i sau n??y.