kết quả vòng loại world cup châu mỹ B??ng r? Illini 2022-2023

Tr?ng th??i
Kh?ng m? tr? l?i sau n??y.
#130 ???? ????
#37 Hmmm

Vang, ch??ng t?i ?? m?t 4 ng??i kh?i ??u (4,5 n?u b?n ??m Andre) v?? l?n ??u ti??n ??ng thu?n 2 l?n ??u ti??n t?t c? ng??i M? ? Kofi.

B?ng x?p h?ng Presleg c?? ngh?a l?? kh?ng c?? g??. M??a th??nh c?ng c?a JMO - M?t gi?i v? ??ch B10 kh??c v?? l?n n?bóng đá tối nay mấy giờ đá?y t?i thi?u l??m cho Elite 8.

Th? th??ch l?n v?i 3 ng??i m?i b?t ??u Illinois - Skyy, Mathew v?? Terrance. Tuy nhi??n, Mathew v?? Terrance l?? nh?ng ng??i m?i b?t ??u v?i tr?i nghi?m gi?i ??u NCAA ?? t?o ra s? kh??c bi?t.

Kh?ng th? ch? ??i b??ng ??? Illini sau ??? l?? b??ng r?. ??i b??ng ??? ch? l?? c?p ??i ch?i xa 7-5.

1658523393542.png
??

DB11headband

Chicago Burbs
bóng đá tối nay mấy giờ đá
Rothstein l?? m?t ??. T?i ngh? r?ng c??c d? b??o ??i h??nh xu?t ph??t c?a anh ?y ?ang ??n v?i t? l? ???nh ??t h?n 50%. Purdue l??c 19 ?? !! ??? l?? m?t trong nh?ng ?i?u th?? v? nh?t m?? t?i ?? ??c trong m?t th?i gian. ??? l?? m?t ??i gi?i ??u b??n l?.

Guy bi?t nh?ng g?? anh ta l??m m?c d??-ng??i ham m? ?i??n cu?ng c?a ch??ng ta ch?c ch?n ?? cho anh ta nghe v? n??. Nh?p chu?t/Tham gia l?? t??n c?a tr?? ch?i. ?i?u ??? ?ang ???c n??i, anh ta n??n ngh? h?u m?t c??ch h?p ph??p n?u trong b?t k? v? tr? n??o anh ta ngh? r?ng ?ay l?? ??i s? 37 trong c? n??c.
??
#134 ???? ????
T?i th??ch n??. ??ng l?c cho nh??m c?a ch??ng t?i l??m vi?c ch?m ch? ?? s?n s??ng cho m??a gi?i v?? ???c t?p trung khi ??n l??c ph?i ra t??a. H?y gi? cho s? thi?u t?n tr?ng c?a s? thi?u t?n tr?ng.
Hell yeah ?? Br>
Ch??ng t?i ra kh?i n?? m?c d?? ? ? ?more th??ng xuy??n h?n kh?ng. Ch??ng t?i v? c? b?n l?? Rodney Dangerfield tr??n to??n qu?c.
T?i m?c d?? v?i b?n. H?y ?? ?e m thi?u t?n tr?ng/???nh gi?? th?p ch??ng t?i ? s? l?? th?c ?n gia s??c t?t.


GIF b??ng ch??y
??
#138 ???? ????
Rothstein l?? m?t ??. T?i ngh? r?ng c??c d? b??o ??i h??nh xu?t ph??t c?a anh ?y ?ang ??n v?i t? l? ???nh ??t h?n 50%. Purdue l??c 19 ?? !! ??? l?? m?t trong nh?ng ?i?u th?? v? nh?t m?? t?i ?? ??c trong m?t th?i gian. ??? l?? m?t ??i gi?i ??u b??n l?.

Guy bi?t nh?ng g?? anh ta l??m m?c d??-ng??i ham m? ?i??n cu?ng c?a ch??ng ta ch?c ch?n ?? cho anh ta nghe v? n??. Nh?p chu?t/Tham gia l?? t??n c?a tr?? ch?i. ?i?u ??? ?ang ???c n??i, anh ta n??n ngh? h?u m?t c??ch h?p ph??p n?u trong b?t k? v? tr? n??o anh ta ngh? r?ng ?ay l?? ??i s? 37 trong c? n??c.
B?n bi?t ??y, x?p h?ng tr??c m??a gi?i b??n c?nh v? gi?? tr?! Michigone n?m ngo??i ?? ? ?au? M?t? S? ba? H? ?? r?i ho??n to??n v??o cu?i th??ng 11! Ch??ng t?i c?? r?t nhi?u t??i n?ng nh?ng t?t c? nh?ng ng??i ???c g?i l?? c??c chuy??n gia nh??n v??o l?? nh?ng g?? ch??ng t?i ?? m?t, ??? ch? l?? t?t c? nh?ng ng??i ch?i nh?ng ph??t ???ng k?.

Ch??ng t?i c?? 10 c?u th? ti?m n?ng tuy?t v?i, nh?ng ng??i c?n ph?i b??c l??n ?? ch??ng t?i gi??nh chi?n th?ng. V?? t?i ngh? h? s? l??m! V?i m?t l?ch tr??nh s?m kh?? kh?n, c?? th? c?? m?t ho?c hai c?? tr??t nh?ng ch??ng t?i s? ra kh?i l?a v?? ? cho l?ch tr??nh Big 10.

T??u l??n nh? l??c ??u, sau ??? la h??t xu?ng d?c sau ???! Ch? c?n tr??nh ch?n th??ng/b?nh t?t c?a n?m ngo??i v?? ch??ng t?i s? r?t kh?? kh?n trong th?i gian gi?i ??u. Ch??ng t?i c?? TNT ? m?i v? tr??!

Ill-ini!
??
#142 ???? ????
M?c d?? tr?? ch?i n??y l?? m?t chuy?n ?i kh?? d? d??ng ??i v?i t?i, ngay c? ? tu?i c?a t?i ... t?i h?a KH?NG PH?I ?? tham d?, v?? 3 trong s? 4 chuy?n ?i tr??c ??n c??c tr?n b??ng r? tr??n ho?c g?n B? Tay ?? d?n ??n t?n th?t ... B?n kh?ng th? t??ng t??ng l??m th? n??o ?i?u n??y l??m tan n??t tr??i tim t?i ?? kh?ng th? cho c??c ch??u c?a t?i v??o c??c b?n c?a t?i trong O & B tr??n g? c?ng ...
??
#143 ???? ????

Pruman91

Paducah, KY
M?c d?? tr?? ch?i n??y l?? m?t chuy?n ?i kh?? d? d??ng ??i v?i t?i, ngay c? ? tu?i c?a t?i ... t?i h?a KH?NG PH?I ?? tham d?, v?? 3 trong s? 4 chuy?n ?i tr??c ??n c??c tr?n b??ng r? tr??n ho?c g?n B? Tay ?? d?n ??n t?n th?t ... B?n kh?ng th? t??ng t??ng l??m th? n??o ?i?u n??y l??m tan n??t tr??i tim t?i ?? kh?ng th? cho c??c ch??u c?a t?i v??o c??c b?n c?a t?i trong O & B tr??n g? c?ng ...
170px-david_carradine_as_caine_from_kung_fu _-_ c._1972 ?? 975.jpg


?i?u n??y l?? ?? ngh? ng?i n?i s? h?i c?a b?n v?? ch??c b?n h?nh ph??c v?? mu?n b?n th?c hi?n ??c m? ??? v?? cho gia ???nh b?n th?y t??nh y??u v?? ni?m t? h??o m?? b?n d??nh cho ng??i y??u ...... Karma ?? ban ph??c cho b?n v?i s?c s?ng v?? s?c s?ng m?i v?? b?n kh?ng n??n ' T lo l?ng v? k?t qu? x?u v??o l?n t?i khi b?n tham d? m?t tr?? ch?i Illini .....

Ng??i x?a ?? n??i v?i t?i ?? chuy?n l?i h?a v? ni?m vui v?? h?nh ph??c n??y cho b?n v?? t?t c? nh?ng k? cu?ng t??n Illini ....... n?? s? l?? m?t m??a BB ??c bi?t s?p t?i ....... ti?p c?n v?? l?y Gusto Illini ..... ??? l?? th?i gian c?a b?n ?? t?a s??ng ........

Ph??ng tr?ng b??y-1481018870-got.gif


0C9F4117D6827369B36887C6F69E522E.GIFT?I S?-
??
#144 ???? ????

Billybaroo

B?i bi?n Pebble, CA
Xem t?p ???nh k??m 18949

?i?u n??y l?? ?? ngh? ng?i n?i s? h?i c?a b?n v?? ch??c b?n h?nh ph??c v?? mu?n b?n th?c hi?n ??c m? ??? v?? cho gia ???nh b?n th?y t??nh y??u v?? ni?m t? h??o m?? b?n d??nh cho ng??i y??u ...... Karma ?? ban ph??c cho b?n v?i s?c s?ng v?? s?c s?ng m?i v?? b?n kh?ng n??n ' T lo l?ng v? k?t qu? x?u v??o l?n t?i khi b?n tham d? m?t tr?? ch?i Illini .....

Ng??i x?a ?? n??i v?i t?i ?? chuy?n l?i h?a v? ni?m vui v?? h?nh ph??c n??y cho b?n v?? t?t c? nh?ng k? cu?ng t??n Illini ....... n?? s? l?? m?t m??a BB ??c bi?t s?p t?i ....... ti?p c?n v?? l?y Gusto Illini ..... ??? l?? th?i gian c?a b?n ?? t?a s??ng ........

Xem t?p ???nh k??m 18950

Xem t?p ???nh k??m 18951


T?I S?-
Ini

Ph?n 6 u?ng gif c?a ?ay l?? ch??ng t?i
??
#145 ???? ????
#37 Hmmm

Vang, ch??ng t?i ?? m?t 4 ng??i kh?i ??u (4,5 n?u b?n ??m Andre) v?? l?n ??u ti??n ??ng thu?n 2 l?n ??u ti??n t?t c? ng??i M? ? Kofi.

B?ng x?p h?ng presleg c?? ngh?a l?? kh?ng c?? g??. M??a th??nh c?ng c?a JMO - M?t gi?i v? ??ch B10 kh??c v?? l?n n??y t?i thi?u l??m cho Elite 8.

Th? th??ch l?n v?i 3 ng??i m?i b?t ??u Illinois - Skyy, Mathew v?? Terrance. Tuy nhi??n, Mathew v?? Terrance l?? nh?ng ng??i m?i b?t ??u v?i tr?i nghi?m gi?i ??u NCAA ?? t?o ra s? kh??c bi?t.

Kh?ng th? ch? ??i b??ng ??? Illini sau ??? l?? b??ng r?. ??i b??ng ??? ch? l?? c?p ??i ch?i xa 7-5.

Xem t?p ???nh k??m 18939
X?p h?ng t?ng th?ng c?? ?nh h??ng ??n x?p h?ng. Nh?ng ng??i ???c ???nh gi?? cao b?t ??u cao trong x?p h?ng ngay c? v?i chi?n th?ng v?? thua l? t?m th??ng d?n ??n nh?ng gi?t nh? ??c bi?t l?? c??c ??i ???c x?p h?ng cao ban ??u kh??c. Nh?ng ng??i ???c ???nh gi?? th?p kh?ng di chuy?n l??n cho ??n khi th? hi?n chi?n th?ng ???ng k?. B?t k? t?n th?t n??o cho c??c ??i x?p h?ng cao ??u c?? nh?ng chi?n th?ng b? sung ???ng k? ?? cu?i c??ng chuy?n l??n.
??
#146 ???? ????

Tacomallini

bang Washington
M?c d?? tr?? ch?i n??y l?? m?t chuy?n ?i kh?? d? d??ng ??i v?i t?i, ngay c? ? tu?i c?a t?i ... t?i h?a KH?NG PH?I ?? tham d?, v?? 3 trong s? 4 chuy?n ?i tr??c ??n c??c tr?n b??ng r? tr??n ho?c g?n B? Tay ?? d?n ??n t?n th?t ... B?n kh?ng th? t??ng t??ng l??m th? n??o ?i?u n??y l??m tan n??t tr??i tim t?i ?? kh?ng th? cho c??c ch??u c?a t?i v??o c??c b?n c?a t?i trong O & B tr??n g? c?ng ...
B?n v?n c?? th? ?i v?? mang theo c??c ch??u. Ch??ng ta ??ng ph??t ?i??n ? ?ay, ch? c?n ch?c ch?n b?t m?t b?n than m?t khi b?n ng?i v??o ch? c?a b?n
??
#147 ???? ????
X?p h?ng t?ng th?ng c?? ?nh h??ng ??n x?p h?ng. Nh?ng ng??i ???c ???nh gi?? cao b?t ??u cao trong x?p h?ng ngay c? v?i chi?n th?ng v?? thua l? t?m th??ng d?n ??n nh?ng gi?t nh? ??c bi?t l?? c??c ??i ???c x?p h?ng cao ban ??u kh??c. Nh?ng ng??i ???c ???nh gi?? th?p kh?ng di chuy?n l??n cho ??n khi th? hi?n chi?n th?ng ???ng k?. B?t k? t?n th?t n??o cho c??c ??i x?p h?ng cao ??u c?? nh?ng chi?n th?ng b? sung ???ng k? ?? cu?i c??ng chuy?n l??n.
M?c d?? ?i?u n??y l?? ???ng v? m?t k? thu?t, m?t tr??ng h?c trong m?t h?i ngh? P5 nh? Illinois s? c?? qu?? nhi?u th?i gian v?? c? h?i ?? l??n ??nh ho?c g?n ??u b?ng x?p h?ng tr??c khi m??a gi?i ???c th?c hi?n. Hi?u ?ng th?c s? duy nh?t l?? n?u m?t ??i thua tr?? ch?i. N?u b?n b?t ??u ? s? 5 v?? b?n s? thua m?t s? tr?? ch?i s?m, b?n c?? th? qu?n ly ?? ? trong b?ng x?p h?ng ?? ? ?au n?u b?n b?t ??u ? s? 37 trong b?ng x?p h?ng. M?t l?n n?a, v?n c??n nhi?u th?i gian ?? l??m khi b?n ?? ? ?r e trong cu?c xem x??t l?n khi b?n ch?i ai. Ngo??i ra, n?u l?p lu?n c?a b?n l?? m?t nh??m n??n ???c x?p h?ng cao h?n nhi?u trong Presleg v?? b?n ???ng, h? kh?ng n??n thua tr?? ch?i ph?i kh?ng?

Ngo??i ra, r?t nhi?u ng??i bay gi? tr??ch d?n v?? ??t t?m quan tr?ng nh? v?y v??o b?ng x?p h?ng Kenpom v?? Torvik. Nh?ng b?ng x?p h?ng ??? th?m ch?? c??n xem x??t x?p h?ng th?m d?? y ki?n ??AP trong t??nh to??n c?a h??
??
#148 ???? ????
X?p h?ng t?ng th?ng c?? ?nh h??ng ??n x?p h?ng. Nh?ng ng??i ???c ???nh gi?? cao b?t ??u cao trong x?p h?ng ngay c? v?i chi?n th?ng v?? thua l? t?m th??ng d?n ??n nh?ng gi?t nh? ??c bi?t l?? c??c ??i ???c x?p h?ng cao ban ??u kh??c. Nh?ng ng??i ???c ???nh gi?? th?p kh?ng di chuy?n l??n cho ??n khi th? hi?n chi?n th?ng ???ng k?. B?t k? t?n th?t n??o cho c??c ??i x?p h?ng cao ??u c?? nh?ng chi?n th?ng b? sung ???ng k? ?? cu?i c??ng chuy?n l??n.
Morgan Freeman Ph?n ?ng gif c?a Moodman


Tr??ng h?p t?i ?i?m: 2021/22 chi?n ??u Illini.
??
Tr?ng th??i
Kh?ng m? tr? l?i sau n??y.