io dota 2 Illinois hoops ch? ??

Tr?ng th??i
Kh?ng m? tr? l?i sau n??y.
cricket world cup
#233 ???? ????
Moretti ?ang ? tr??n Fiba vs Croatia ngay bay gi?. Anh ?y th?c s? t?t. M?t t?ng t?t. Ph??ng th?, anh ?y c?ng t?t. Anh ?y s? l?? m?t ng??i b??n t?i tr? xu?t s?c. C?? th? cho 8-10 ph??t nh? m?t PG d? ph??ng. M?i quan tam l??, ai l?? ng??i d? ph??ng cho Skyy.
H?y ngh? r?ng Epps s? l??m t?t. C?? th? l?? m?t game b?n s??ng t?t h?n Skyy.
??
#234 ???? ????
T?i v?i b?n. T?i c?ng hy v?ng ??? l?? EPPS, nh?ng ngay bay gi?, EPPS ho??n to??n l?? m?t SG. Morreti l?? m?t t?ng th? s??n th?c s? v?? nhi?u h?n m?t PG ??u ti??n v??t qua. Anh ?y s? b? gi?i h?n trong nh?ng ph??t d? ph??ng nh? nh? bay gi? ..
Morreti c?? ph?i l?? ?ng c? vi??n Reclass kh?ng? Ngh? r?ng anh ?y l?? m?t ? 3 v?? ch??ng t?i ?ang gi? cho chuy?n ?i m?, ?i?u ??? c?? ngh?a l?? n?? ph?i l?? EPP
??
#239 ???? ????

Joel Goodson

Dawgville
T?i v?i b?n. T?i c?ng hy v?ng ??? l?? EPPS, nh?ng ngay bay gi?, EPPS ho??n to??n l?? m?t SG. Morreti l?? m?t t?ng th? s??n th?c s? v?? nhi?u h?n m?t PG ??u ti??n v??t qua. Anh ?y s? b? gi?i h?n trong nh?ng ph??t d? ph??ng nh? nh? bay gi? ..

Ch? c?n xem m?t s? clip c?a Moretti. T?ng chung, vang. Nh?ng anh ?y th?c s? c?ng c?? th? vu?t ve n??. B?n c?a anh ?y tr?ng r?t ??p. Th?i gian l?n mu?n. N?u m?t sau c?a Skyy (v?? t?i cho r?ng anh ?y l??), li?u Moretti c?? t??m th?y n?m ??u ti??n c?a ph??t d? ph??ng ???c ch?p nh?n kh?ng?
??
#240 ???? ????
#241 ???? ????
Ch? c?n xem m?t s? clip c?a Moretti. T?ng chung, vang. Nh?ng anh ?y th?c s? c?ng c?? th? vu?t ve n??. B?n c?a anh ?y tr?ng r?t ??p. Th?i gian l?n mu?n. N?u m?t sau c?a Skyy (v?? t?i cho r?ng anh ?y l??), li?u Moretti c?? t??m th?y n?m ??u ti??n c?a ph??t d? ph??ng ???c ch?p nh?n kh?ng?

Brad y??u Moretti ... l??m anh nh? ??n Curbelo nh?ng c?? th? b?n nh? Plummer (38-41%) ...

Em trai c?a Davide Moretti, ng??i ?? ch?i ? Texas Tech v?? r?t than v?i TJ ...
??
#242 ???? ????
Ch? c?n xem m?t s? clip c?a Moretti. T?ng chung, vang. Nh?ng anh ?y th?c s? c?ng c?? th? vu?t ve n??. B?n c?a anh ?y tr?ng r?t ??p. Th?i gian l?n mu?n. N?u m?t sau c?a Skyy (v?? t?i cho r?ng anh ?y l??), li?u Moretti c?? t??m th?y n?m ??u ti??n c?a ph??t d? ph??ng ???c ch?p nh?n kh?ng?

?i?u g?? kh?ng th??ch v? m?t anh ch??ng c?? bia ???c ??t theo t??n anh ta.?nh ch?p m??n h??nh 2022-07-31 t?i 10.42.05 am.png
??
Tr?ng th??i
Kh?ng m? tr? l?i sau n??y.