icons fifa mobile 19 B??ng r? Illini 2022-2023

Tr?ng th??i
Kh?ng m? tr? l?i sau n??y.
#126 ???? ????

Sacraig

Sa m?c
#127 ???? ????

Cleaververname

Chicago nh?ng kh?ng c??n ? ??? n?a
T?i c?? th? r??t ti?n m?t cho c??c s??c Illini n??y ? ?au?

?nh ch?p m??n h??nh_20220717-173033.png
??
#129 ???? ????

Skyidub

Chi?n binh c?? c??nh
T?i kh?ng ngh? Hawkins s? l?? ng??i ???ng g??p ch??nh trong m??a n??y. Hy v?ng t?i sai, m?c d??. Nh?ng g?? ch??ng ta c?n ghi nh? l?? s? ki??n nh?n, ??c bi?t. trong th?i k? ??u; Nh?ng ng??i n??y ch?a t?ng ch?i v?i nhau tr??c ?ay. H? c?n th?i gian ?? gel (??c bi?t v?i m?t sinh vi??n n?m nh?t PG).
What-wtf.gifAnh ?y th?c s? l?? c?u th? ???c x?p h?ng cao nh?t c?a ch??ng t?i tr??n NBA Mock Drafts cho n?m t?i. LOL ... V?? v?y, n?u ??? th?c t? l?? nh?ng g?? x?y ra ... ch??ng ta s? l?? m?t gi?a ??i B1G.
??
#130 ???? ????
What-wtf.gifAnh ?y th?c s? l?? c?u th? ???c x?p h?ng cao nh?t c?a ch??ng t?i tr??n NBA Mock Drafts cho n?m t?i. LOL ... V?? v?y, n?u ??? th?c t? l?? nh?ng g?? x?y ra ... ch??ng ta s? l?? m?t gi?a ??i B1G.
??u ti??n, b?t c? ai ch?n trong v??ng th? hai l?? th?c s? v? ngh?a. V?? v?y, t?i ch? xem x??t nh?ng d? ?o??n ??? kh?ng c?? gi?? tr?.

Th? hai, c?? r?t nhi?u ng??i ch?i trong ??i n??y c?? th? c?? nh?ng m??a ??t ph?? ??y Cohawk v??o vai tr?? h? tr?. T?i c?? ngh? r?ng ?i?u ??? s? x?y ra? Kh?ng.

C??c d? ?o??n c?a m?i ng??i v? Hawkins d?a tr??n m?t v??i tr?? ch?i th?c s? tuy?t v?i tr?n l?n v?i m?t lo?t c??c ?i?m t?m th??ng. Anh ?y ?? ghi ???c hai con s? trong hai tr?? ch?i Big Ten. Anh ta ?? c?? hai con s? rebound trong m?t tr?? ch?i Big Ten.

T?i hy v?ng anh ?y s? c?? m?t m??a gi?i t?t nh?ng kh?ng ph?i l?? m?t m??a gi?i s? kh??c cho v??ng ??u ti??n. Hy v?ng anh ?y l?? m?t si??u sao. T?i ch? kh?ng th?y ?i?u ???.
??
#131 ???? ????

Skyidub

Chi?n binh c?? c??nh
??u ti??n, b?t c? ai ch?n trong v??ng th? hai l?? th?c s? v? ngh?a. V?? v?y, t?i ch? xem x??t nh?ng d? ?o??n ??? kh?ng c?? gi?? tr?.

Th? hai, c?? r?t nhi?u ng??i ch?i trong ??i n??y c?? th? c?? nh?ng m??a ??t ph?? ??y Cohawk v??o vai tr?? h? tr?. T?i c?? ngh? r?ng ?i?u ??? s? x?y ra? Kh?ng.

C??c d? ?o??n c?a m?i ng??i v? Hawkins d?a tr??n m?t v??i tr?? ch?i th?c s? tuy?t v?i tr?n l?n v?i m?t lo?t c??c ?i?m t?m th??ng. Anh ?y ?? ghi ???c hai con s? trong hai tr?? ch?i Big Ten. Anh ta ?? c?? hai con s? rebound trong m?t tr?? ch?i Big Ten.

T?i hy v?ng anh ?y s? c?? m?t m??a gi?i t?t nh?ng kh?ng ph?i l?? m?t m??a gi?i s? kh??c cho v??ng ??u ti??n. Hy v?ng anh ?y l?? m?t si??u sao. T?i ch? kh?ng th?y ?i?u ???.

Haha ????c th?i. B?n hi?u r?ng m?t l?a ch?n v??ng 2 c?? ???c m?t h?p ??ng ???c ??m b?o ... ph?i kh?ng? V?? v?y .... n?? th?c s? c?? gi?? tr? v?? kh?ng ph?i l?? v? ngh?a. Oh v?? Ayo n??i xin ch??o.

B??n c?nh ??? ... anh ?y v?n l?? tri?n v?ng NBA ???c x?p h?ng cao nh?t c?a ch??ng t?i ... b?t k? anh ?y l?? ng??i th? 1, th? 2 hay UFA ....... v?? kh?ng ai n??i anh ?y s? l?? ng??i ch?n v??ng 1 hay "si??u sao" .
Anh ?y r? r??ng l?? m?t t??i n?ng c?a NBA v?i m?t m?t tr??i r?t cao.

N?u anh ?y l?? m?t trong nh?ng c?u th? gi?i nh?t trong ??i c?a b?n v?? kh?ng th? th?c hi?n nh?ng k? v?ng r?t r? r??ng c?a anh ?y b?i nh?ng ng??i kh??c ngo??i Illini (H??ng ??o NBA) ..... b?n s? kh?ng tr? th??nh m?t ??i gi?i.

Nh?ng d? ?o??n ??? d?a tr??n nhi?u h?n "m?t v??i tr?? ch?i th?c s? tuy?t v?i pha tr?n v?i m?t lo?t c??c ?i?m t?m th??ng". H? l?? c??c trinh s??t chuy??n nghi?p. ??? th?c s? l?? c?ng vi?c c?a h? ... v?? h? kh?ng li??n quan g?? ??n Illinois.

N??i r?ng 6'10 c?a b?n v?i c??c d? ?o??n NBA s? kh?ng ph?i l?? ng??i ???ng g??p ch??nh trong n?m nay c?? ngh?a l?? ..... nh??m n??y s? kh?ng t?t nh? th? anh ?y l?? ng??i ???ng g??p ch??nh.

T?i kh?ng tranh c?i li?u anh ?y s? ho?c s? kh?ng c?? m?t m??a gi?i t?t hay l?? m?t l?a ch?n v??ng n??o .... ch? l?? y ngh?a c?a ??i n??y.
??
#132 ???? ????
Haha ????c th?i. B?n hi?u r?ng m?t l?a ch?n v??ng 2 c?? ???c m?t h?p ??ng ???c ??m b?o ... ph?i kh?ng? V?? v?y .... n?? th?c s? c?? gi?? tr? v?? kh?ng ph?i l?? v? ngh?a. Oh v?? Ayo n??i xin ch??o.

B??n c?nh ??? ... anh ?y v?n l?? tri?n v?ng NBA ???c x?p h?ng cao nh?t c?a ch??ng t?i ... b?t k? anh ?y l?? ng??i th? 1, th? 2 hay UFA ....... v?? kh?ng ai n??i anh ?y s? l?? ng??i ch?n v??ng 1 hay "si??u sao" .
Anh ?y r? r??ng l?? m?t t??i n?ng c?a NBA v?i m?t m?t tr??i r?t cao.

N?u anh ?y l?? m?t trong nh?ng c?u th? gi?i nh?t trong ??i c?a b?n v?? kh?ng th? th?c hi?n nh?ng k? v?ng r?t r? r??ng c?a anh ?y b?i nh?ng ng??i kh??c ngo??i Illini (H??ng ??o NBA) ..... b?n s? kh?ng tr? th??nh m?t ??i gi?i.

Nh?ng d? ?o??n ??? d?a tr??n nhi?u h?n "m?t v??i tr?? ch?i th?c s? tuy?t v?i pha tr?n v?i m?t lo?t c??c ?i?m t?m th??ng". H? l?? c??c trinh s??t chuy??n nghi?p. ??? th?c s? l?? c?ng vi?c c?a h? ... v?? h? kh?ng li??n quan g?? ??n Illinois.

N??i r?ng 6'10 c?a b?n v?i c??c d? ?o??n NBA s? kh?ng ph?i l?? ng??i ???ng g??p ch??nh trong n?m nay c?? ngh?a l?? ..... nh??m n??y s? kh?ng t?t nh? th? anh ?y l?? ng??i ???ng g??p ch??nh.

T?i kh?ng tranh c?i li?u anh ?y s? ho?c s? kh?ng c?? m?t m??a gi?i t?t hay l?? m?t l?a ch?n v??ng n??o .... ch? l?? y ngh?a c?a ??i n??y.
T?i ?ang n??i m?t d? ?o??n c?a v??ng th? hai ch?n tr??c m?t n?m l?? v? ngh?a.

Anh ?y kh?ng "r? r??ng l?? m?t t??i n?ng NBA". Anh ?y r? r??ng c?? ti?m n?ng NBA.

Ch??ng t?i ch?a bi?t ai l?? "ng??i ch?i gi?i nh?t trong ??i c?a ch??ng t?i". Ch??ng t?i bi?t v? Mayer v?? Shannon. Ph?n c??n l?i ch? y?u l?? ph?ng ?o??n t?i th?i ?i?m n??y.

Nh?ng ng??i l??m b?n nh??p gi? kh?ng ph?i l?? "trinh s??t chuy??n nghi?p" h? l?? nh?ng ng??i ch?i th? thao. H? ph?i ?i?n v??o 60 ?i?m cho m?t b?n nh??p m?t n?m tr??c th?i h?n.

Ch??ng t?i c?? r?t nhi?u ng??i ch?i c?? th? nh?n ???c s? ch?m ch?p n?u anh ?y kh?ng ???p ?ng ???c mong ??i.
??
#133 ???? ????

Skyidub

Chi?n binh c?? c??nh
T?i ?ang n??i m?t d? ?o??n c?a v??ng th? hai ch?n tr??c m?t n?m l?? v? ngh?a.
Cu?c tranh lu?n kh?ng ph?i v? ?i?u n??y .... ??? l?? v? m?t trong nh?ng c?u th? gi?i nh?t trong ??i c?a b?n ..... ???c cho l?? tri?n v?ng NBA t?t nh?t .... kh?ng ph?i l?? ng??i ???ng g??p ch??nh.
Anh ?y kh?ng "r? r??ng l?? m?t t??i n?ng NBA". Anh ?y r? r??ng c?? ti?m n?ng NBA.
Nghi??m t??c?

Ch??ng t?i ch?a bi?t ai l?? "ng??i ch?i gi?i nh?t trong ??i c?a ch??ng t?i". Ch??ng t?i bi?t v? Mayer v?? Shannon. Ph?n c??n l?i ch? y?u l?? ph?ng ?o??n t?i th?i ?i?m n??y.
Th??nh th?t m?? n??i, t?t c? l?? "ph?ng ?o??n" ph?i kh?ng? Ch??ng t?i kh?ng bi?t g?? v? Mayer v?? Shannon h?n ch??ng t?i l??m Cohawk.
V?? th??nh th?t m?? n??i, quan ?i?m c?a t?i th?m ch?? kh?ng ch? l?? Cohawk.
Ch?n b?t k? v??ng quay n??o trong s? 7 ho?c 8 top ...... n??i b?t k? ai trong s? h? s? kh?ng ph?i l?? ng??i ???ng g??p ch??nh .... nh??m c?a b?n t?i t? h?n.


Nh?ng ng??i l??m b?n nh??p gi? kh?ng ph?i l?? "trinh s??t chuy??n nghi?p" h? l?? nh?ng ng??i ch?i th? thao. H? ph?i ?i?n v??o 60 ?i?m cho m?t b?n nh??p m?t n?m tr??c th?i h?n.

OK ... C??c trinh s??t kh?ng th?c s? vi?t c??c b?n nh??p gi?. Kh?e. B?n ngh? nh?ng ng??i ch?i th? thao ??? n??i chuy?n v?i ai? Ng??i ch?i c?a m?? H? kh?ng d??nh nhi?u th?i gian ?? xem t?t c? c??c ph??t c?a Cohawk ... ho?c 60 ph??t c?a 60 ng??i ch?i kh??c. Ch?c ch?n ??? l?? y ki?n ??c?a h? ... nh?ng b?n ngh? r?ng h? s? d?ng th?ng tin g?? ?? xay d?ng c??c b?n nh??p gi? ho?c danh s??ch tri?n v?ng NBA n??y? T?i s? tr? l?i ?i?u ??? cho b?n .... ??? l?? c??c trinh s??t v?? hu?n luy?n vi??n chuy??n nghi?p.

Ch??ng t?i c?? r?t nhi?u ng??i ch?i c?? th? nh?n ???c s? ch?m ch?p n?u anh ?y kh?ng ???p ?ng ???c mong ??i.

?i Goodie !! .
T?i c?ng s? ti?p t?c v?? tr? l?i ?i?u ??? cho b?n ..................... kh?ng ai.
??
#134 ???? ????
Haha ????c th?i. B?n hi?u r?ng m?t l?a ch?n v??ng 2 c?? ???c m?t h?p ??ng ???c ??m b?o ... ph?i kh?ng? V?? v?y .... n?? th?c s? c?? gi?? tr? v?? kh?ng ph?i l?? v? ngh?a.

Kh?ng. M?c d?? ph?n l?n c??c l??t ch?n v??ng th? hai k?t th??c v?i c??c h?p ??ng ???c ??m b?o, nh?ng kh?ng c?? quy t?c n??o l??m cho n?? nh? v?y. H? v? c? b?n b? h?n ch? ?? ???m ph??n v?i nh??m s? h?u c??c quy?n d? th?o c?a h?. N?u ??i ??? kh?ng c?? kh?ng gian gi?i h?n, kh?ng gian danh s??ch v?? ?? s? d?ng c? hai tr??ng h?p ngo?i l? 2 chi?u c?a h?, b?n c?? th? h?t may m?n v?? ph?i ch?p nh?n m?t nhi?m v? G League (tr? kho?ng 35 ngh??n ?? la) m?t ph?n ly do b?n th?y V??ng 2 ch?n n??m v??o c??c giao d?ch d??ng nh? b?a b?i. M?t s? ??i theo ngh?a ?en c?? th? ky h?p ??ng v?i h?.
??
#135 ???? ????

Skyidub

Chi?n binh c?? c??nh
Kh?ng. M?c d?? ph?n l?n c??c l??t ch?n v??ng th? hai k?t th??c v?i c??c h?p ??ng ???c ??m b?o, nh?ng kh?ng c?? quy t?c n??o l??m cho n?? nh? v?y. H? v? c? b?n b? h?n ch? ?? ???m ph??n v?i nh??m s? h?u c??c quy?n d? th?o c?a h?. N?u ??i ??? kh?ng c?? kh?ng gian gi?i h?n, kh?ng gian danh s??ch v?? ?? s? d?ng c? hai tr??ng h?p ngo?i l? 2 chi?u c?a h?, b?n c?? th? h?t may m?n v?? ph?i ch?p nh?n m?t nhi?m v? G League (tr? kho?ng 35 ngh??n ?? la) m?t ph?n ly do b?n th?y V??ng 2 ch?n n??m v??o c??c giao d?ch d??ng nh? b?a b?i. M?t s? ??i theo ngh?a ?en c?? th? ky h?p ??ng v?i h?.

T?i ngh? r?ng hai n?m ??u ti??n ???c ??m b?o cho v??ng th? nh?t v?? v??ng th? hai ..... ch? l?? l?n ??u ti??n .... sai l?m c?a t?i.
??
#137 ???? ????
Cu?c tranh lu?n kh?ng ph?i v? ?i?u n??y .... ??? l?? v? m?t trong nh?ng c?u th? gi?i nh?t trong ??i c?a b?n ..... ???c cho l?? tri?n v?ng NBA t?t nh?t .... kh?ng ph?i l?? ng??i ???ng g??p ch??nh.

Nghi??m t??c?


Th??nh th?t m?? n??i, t?t c? l?? "ph?ng ?o??n" ph?i kh?ng? Ch??ng t?i kh?ng bi?t g?? v? Mayer v?? Shannon h?n ch??ng t?i l??m Cohawk.
V?? th??nh th?t m?? n??i, quan ?i?m c?a t?i th?m ch?? kh?ng ch? l?? Cohawk.
Ch?n b?t k? v??ng quay n??o trong s? 7 ho?c 8 top ...... n??i b?t k? ai trong s? h? s? kh?ng ph?i l?? ng??i ???ng g??p ch??nh .... nh??m c?a b?n t?i t? h?n.
OK ... C??c trinh s??t kh?ng th?c s? vi?t c??c b?n nh??p gi?. Kh?e. B?n ngh? nh?ng ng??i ch?i th? thao ??? n??i chuy?n v?i ai? Ng??i ch?i c?a m?? H? kh?ng d??nh nhi?u th?i gian ?? xem t?t c? c??c ph??t c?a Cohawk ... ho?c 60 ph??t c?a 60 ng??i ch?i kh??c. Ch?c ch?n ??? l?? y ki?n ??c?a h? ... nh?ng b?n ngh? r?ng h? s? d?ng th?ng tin g?? ?? xay d?ng c??c b?n nh??p gi? ho?c danh s??ch tri?n v?ng NBA n??y? T?i s? tr? l?i ?i?u ??? cho b?n .... ??? l?? c??c trinh s??t v?? hu?n luy?n vi??n chuy??n nghi?p.?i Goodie !! .
T?i c?ng s? ti?p t?c v?? tr? l?i ?i?u ??? cho b?n ..................... kh?ng ai.
C??I.

B?n th?c s? ngh? r?ng ch??ng ta bi?t nhi?u v? Hawkins h?n Mayer? Nhi?u n?m h?n, nhi?u h?n b?t ??u, nhi?u ph??t h?n, l?i m?i th?c t? ??n NBA th??

V?? c??c nh?? th? thao n??i chuy?n v?i m?t s? trinh s??t, nh?ng ch? y?u l?? h? ?ang xem x??t c??c s? li?u th?ng k?? v?? th? h?ng. ??? l?? ly do t?i sao nh?ng x?p h?ng d? th?o n??y r?t ?i??n r? m?t n?m tr??c th?i h?n.

T?t nhi??n ch??ng ta s? t? h?n n?u Cohawk kh?ng ch?i nh? m?t ng??i ??u ti??n. Nh?ng ??? kh?ng ph?i l?? nh?ng g?? b?n b?t ??u v?i. B?n n??i r?ng ch??ng t?i s? ? gi?a g??i v?? t?i ho??n to??n kh?ng tin r?ng ??? l?? m?t ?i?u ch?c ch?n. R?t nhi?u ng??i c?? th? ??a ??i b??ng n??y ??n k?t th??c top ba trong h?i ngh? n?u Cohawk kh?ng bi?u di?n nh? mong ??i. Hy v?ng r?ng ch??ng ta s? kh?ng bao gi? t??m ra.
??
#138 ???? ????

Skyidub

Chi?n binh c?? c??nh
C??I.

B?n th?c s? ngh? r?ng ch??ng ta bi?t nhi?u v? Hawkins h?n Mayer? Nhi?u n?m h?n, nhi?u h?n b?t ??u, nhi?u ph??t h?n, l?i m?i th?c t? ??n NBA th??
Vang ... ch??ng t?i ... ng??i ham m? Illinois .... bi?t nhi?u v? Cohawk nh? Mayer. T?i ?? kh?ng n??i "ch??ng t?i bi?t nhi?u h?n". B?t ch?p t?t c? nh?ng ?i?u n??y ... anh ?y v?n ???c x?p h?ng l?? tri?n v?ng NBA cao nh?t c?a ch??ng t?i.

V?? c??c nh?? th? thao n??i chuy?n v?i m?t s? trinh s??t, nh?ng ch? y?u l?? h? ?ang xem x??t c??c s? li?u th?ng k?? v?? th? h?ng. ??? l?? ly do t?i sao nh?ng x?p h?ng d? th?o n??y r?t ?i??n r? m?t n?m tr??c th?i h?n.

T?t nhi??n ch??ng ta s? t? h?n n?u Cohawk kh?ng ch?i nh? m?t ng??i ??u ti??n. Nh?ng ??? kh?ng ph?i l?? nh?ng g?? b?n b?t ??u v?i. B?n n??i r?ng ch??ng t?i s? ? gi?a g??i v?? t?i ho??n to??n kh?ng tin r?ng ??? l?? m?t ?i?u ch?c ch?n. R?t nhi?u ng??i c?? th? ??a ??i b??ng n??y ??n k?t th??c top ba trong h?i ngh? n?u Cohawk kh?ng bi?u di?n nh? mong ??i. Hy v?ng r?ng ch??ng ta s? kh?ng bao gi? t??m ra.

Ahhhh ? ??? ch??ng ta ... cu?i c??ng. Cau tr? l?i ??n gi?n c?a t?i cho poster ban ??u ........ l?? ch??ng t?i s? l?? m?t gi?a nh??m B1G. T??y thu?c v??o ng??i b?n ??c, ch??ng t?i d? ki?n ??1-3 hi?n t?i. N?u ch??ng ta ? gi?a g??i ..... n??i 4-8 .... th?c t? l?? .... t? h?n.

IMO, ch??ng t?i s? kh?ng ph?i l?? m?t ??i B1G h??ng ??u n?u Cohawk .... ho?c b?t k? ng??i ch?i n??o trong s? 8 ng??i ch?i h??ng ??u c?a ch??ng t?i .... kh?ng ph?i l?? ng??i ???ng g??p ch??nh.

Nh?ng ??? l?? ni?m vui khi ?i qua t?t c? nh?ng ?i?m kh??c!

???c r?i-Then-Peace-Out.gif
??
wc
#139 ???? ????

Thenewguy

Dallas, TX
IMO, ch??ng t?i s? kh?ng ph?i l?? m?t ??i B1G h??ng ??u n?u Cohawk .... ho?c b?t k? ng??i ch?i n??o trong s? 8 ng??i ch?i h??ng ??u c?a ch??ng t?i .... kh?ng ph?i l?? ng??i ???ng wc g??p ch??nh.

T?i v?n ngh? r?ng ch??ng ta c?? th? l?? Top 3 n?u kh?ng ph?i l?? nh??m B1G t?t nh?t ngay c? khi m?t trong 8 ng??i h??ng ??u c?a ch??ng ta (ngo?i tr? Clark) kh?ng ph?i l?? ng??i ???ng g??p ch??nh.
Bay gi? hai ho?c nhi?u ng??i kh?ng ???ng g??p, sau ??? ch??ng t?i g?p r?c r?i.
Nh?ng ch??ng t?i c?? ?? nh?ng ng??i t??i n?ng m?? h? c?? th? nh?t ???c s? ch?m ch?p.
??
Tr?ng th??i
Kh?ng m? tr? l?i sau n??y.