binhluan 90p Illinois hoops chủ đề

sukien f04
#151      

DB11headband

Chicago Burbs
1661290091269.gif

1661290112758.gif

1661290193392.gif
 
#164      
Kelvin Sampson tại IU đã thực hiện các cuộc gọi điện thoại trái phép cho Gordon khi anh ta là một người cam kết. Phút cuối cùng, Gordon khiếm khuyết cho IU. Đặt chúng tôi trở lại tuyển dụng mà không có người bảo vệ hàng đầu, vì vậy Chet đã mang nó đến cá nhân và cho anh ta biết những gì anh ta nghĩ về hành vi phi đạo đức của mình.
Chet? :đảo mắt: