bóng đá quốc tế mới nhất 2021-22 Golf nam Illini

#226 ???? ????
T?i ?? ??c m?t b??i b??o h?m nay n??i r?ng Adrien v?? Tommy c?? th? quay l?i th??m m?t n?m n?a, n?u h? mu?n.T?i tin r?ng n?? s? l?? "n?m covid" th??m nh? c??c m?n th? thao kh??c ?? nh?n ???c.
??
#227 ???? ????
Vang, t?t c? c??c d?u hi?u l?? ADC v?? Kuhl s? tr? l?i.Illini Inquirer Guy ?? b??o c??o gi?ng nhau ng??y h?m nay.

Ng??i ph? n? t?t b?ng t?i v?n ph??ng golf Illini ???c ngh? thai s?n. Ch??c m?ng.

S? h?i c? ?y n?u hu?n luy?n vi??n nh? c?? k? ho?ch ch?i t?i Amfam Senior ? Madison v??o ??u th??ng 6. T?i c?? l?? anh ?y s?; L??m th? n??o anh ta c?? th? t? ch?i l?i m?i t? ??ng ??i c? Steve Stricker?
??
#228 ???? ????
Vang, t?t c? c??c d?u hi?u l?? ADC v?? Kuhl s? tr? l?i.Illini Inquirer Guy ?? b??o c??o gi?ng nhau ng??y h?m nay.

Ng??i ph? n? t?t b?ng t?i v?n ph??ng golf Illini ???c ngh? thai s?n. Ch??c m?ng.

S? h?i c? ?y n?u hu?n luy?n vi??n nh? c?? k? ho?ch ch?i t?i Amfam Senior ? Madison v??o ??u th??ng 6. T?i c?? l?? anh ?y s?; L??m th? n??o anh ta c?? th? t? ch?i l?i m?i t? ??ng ??i c? Steve Stricker?
Tin t?t v? ADC v?? Tommy tr? l?i. Ngo??i ra c??n c?? m?t h?c sinh trung h?c ??n t? California (Ryan Voois) s? ??n m??a t?i- T?i ?? th?c hi?n m?t s? nghi??n c?u v? anh ?y v?? c??c ch? s? golf tr? c?a anh ?y r?t ?n t??ng ??.
??
Ch?nh s?a l?n cu?i:
#229 ???? ????
Tin t?t v? ADC v?? Tommy tr? l?i. Ngo??i ra c??n c?? m?t h?c sinh trung h?c ??n t? California (Ryan Voois) s? ??n m??a t?i- T?i ?? th?c hi?n m?t s? nghi??n c?u v? anh ?y v?? c??c ch? s? golf tr? c?a anh ?y r?t ?n t??ng ??.
V?a nh?n ???c chuy?n nh??ng n?m th? 5 t? SIU (b?ng c??ch c?a B?). C?? ?i?m trung b??nh trong n?m nay l?? 70,5, s? l?? s? hai trong danh s??ch m?i th?i ??i t?i Illinois sau ADC v?? ngay tr??c Feagles kh?ng bi?t li?u b?n c?? th? so s??nh tr?c ti?p nh? th? t? c??c tr??ng v?? h?i ngh? kh??c nhau nh?ng hy v?ng anh ?y c?? th? c?ng c? ch??ng t?i x?p h??ng.
??
#230 ???? ????
V?a nh?n ???c chuy?n nh??ng n?m th? 5 t? SIU (b?ng c??ch c?a B?). C?? ?i?m trung b??nh trong n?m nay l?? 70,5, s? l?? s? hai trong danh s??ch m?i th?i ??i t?i Illinois sau ADC v?? ngay tr??c Feagles kh?ng bi?t li?u b?n c?? th? so s??nh tr?c ti?p nh? th? t? c??c tr??ng v?? h?i ngh? kh??c nhau nh?ng hy v?ng anh ?y c?? th? c?ng c? ch??ng t?i x?p h??ng.
T?t ??p. T?i s? ngh? r?ng vi?c ghi ?i?m AVG. So s??nh t?t h?n nhi?u trong golf so v?i c??c m?n th? thao kh??c. L?? thi?t l?p kh??a h?c v? c? b?n gi?ng nhau gi?a c??c h?i ngh? v?? tr??ng h?c?
??
#231 ???? ????
V?a nh?n ???c chuy?n nh??ng n?m th? 5 t? SIU (b?ng c??ch c?a B?). C?? ?i?m trung b??nh trong n?m nay l?? 70,5, s? l?? s? hai trong danh s??ch m?i th?i ??i t?i Illinois sau ADC v?? ngay tr??c Feagles kh?ng bi?t li?u b?n c?? th? so s??nh tr?c ti?p nh? th? t? c??c tr??ng v?? h?i ngh? kh??c nhau nh?ng hy v?ng anh ?y c?? th? c?ng c? ch??ng t?i x?p h??ng.
??a tr? n??y tr?ng gi?ng nh? m?t ng??i chi?n th?ng. Anh ta ?? ? khu v?c NCAA Columbus n?m nay v?? b?n 74, 75, 69. C?ng r?t vui khi c?? ???c m?t ng??i B? kh??c, v?? h? ?? th??nh c?ng ? ?ay. B?n ph?i h??nh dung ??a tr? n??y s? l?? m?t trong 5 ng??i ch?i golf h??ng ??u c?a ch??ng t?i v??o n?m t?i. Cau h?i l?? anh ta s? thay th? ai trong ??i h??nh?
??
Ch?nh s?a l?n cu?i:
#232 ???? ????
T?t ??p. T?i s? ngh? r?ng vi?c ghi ?i?m AVG. So s??nh t?t h?n nhi?u trong golf so v?i c??c m?n th? thao kh??c. L?? thi?t l?p kh??a h?c v? c? b?n gi?ng nhau gi?a c??c h?i ngh? v?? tr??ng h?c?
T?i s? ph?i n??i kh?ng. C??c ??i h?ng 1 h??ng ??u ?ang ch?i c??c kh??a h?c kh?? kh?? kh?n h?n n??i chung. Anh ?y r? r??ng l?? m?t ng??i ch?i r?t gi?i v?? ch?c ch?n n??n gi??p ??.
ADC, Hunt v?? Kuhl n??n l?? m?t ph?n c?a kh?i ??u 5 ch?c ch?n. Ji, Buchanan, Besard, Voois v?? Lang s? cung c?p r?t nhi?u s? c?nh tranh l??nh m?nh cho v? tr?? th? 4 v?? 5 ???.
??
#234 ???? ????
V?a nh?n ???c chuy?n nh??ng n?m th? 5 t? SIU (b?ng c??ch c?a B?). C?? ?i?m trung b??nh trong n?m nay l?? 70,5, s? l?? s? hai trong danh s??ch m?i th?i ??i t?i Illinois sau ADC v?? ngay tr??c Feagles kh?ng bi?t li?u b?n c?? th? so s??nh tr?c ti?p nh? th? t? c??c tr??ng v?? h?i ngh? kh??c nhau nh?ng hy v?ng anh ?y c?? th? c?ng c? ch??ng t?i x?p h??ng.
Vang, b?n c?? th? so s??nh kh?? t?t v?i nh?ng ?i?m s? ???. C?nh tranh l?? cao nh?ng c??c kh??a h?c ho??n to??n c?? th? so s??nh. ?ay l?? m?t nh?n tuy?t v?i cho ch??ng tr??nh. ?. T?i ?o??n Small kh?ng ph?i l?? m?t fan ham m? l?n c?a vi?c b? l? tr?n chung k?t NCAA.
??
#235 ???? ????
Ch? c?n nh??n v??o b?ng x?p h?ng Golf Stat cho t?ng ng??i ???n ?ng v?? Besard ???c x?p h?ng 168. ??i v?i Hunt tham kh?o t? Illinois ? m?c 145. Kh?ng ch?c h? s? d?ng lo?i h? th?ng n??o nh?ng nghe c?? v? ???ng v?i t?i. ??. B? sung tuy?t v?i.
??